Dagens arbetarrörelse är en fredsrörelse och en ekologisk rörelse

Jag gick med i lokalpolitiken för ett år sedan. Jag ville verka lokalt, vara närvarande i det förändrade samhälleliga klimatet. Detta har nu lett till min kandidatur i landskaps- och riksdagsvalen.
All vår verksamhet är värdegrundad. Vad är ett gott liv? Vad är ett meningsfullt och värdefullt liv i varje livsskede? Miljöskydd, hållbar utveckling, flyktinghjälp, jämlikhet och sysselsättning behöver arbetas för på alla nivåer, lokalt och globalt.
Jag har ägnat mitt arbetsliv åt kultur och media, och de senaste åren har jag varit verksam inom mentalhälsoarbete. Jag tror att upplevelsen av meningsfullhet hjälper oss att skapa välbefinnande för oss själva och vår omgivning.
Arbetarrörelsen var från början en fredsrörelse. Den har drivit frågor om rättvisa och jämlikhet. Den har förbättrat vanliga människors levnadsomständigheter och skapat välfärdsstaten.
Vad stärker idag alla människors välbefinnande och möjlighet att klara sig?
Fredsrörelsen behövs. Den ekologiska rörelsen behövs. Arbetarrörelsen motstår den växande ojämlikheten och försvarar hållbar utveckling. Den stöder kulturen, kreativiteten och bildningen, och framförallt erbjuder den en upplevelse av meningsfullhet och delaktighet.
Låt oss lyfta dagens arbetarrörelse tillsammans!

Tämän ajan työväenliike on rauhanliike ja ekologinen liike

Läksin vuosi sitten mukaan paikallispolitiikkaan. Halusin vaikuttaa paikallisesti, olla läsnä muuttuneessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä. Se on nyt johtanut ehdokkuuteen maakunta- ja eduskuntavaaleissa.
Toimintaamme ohjaavat arvot. Mitä on hyvä elämä? Mitä on merkityksellinen ja arvokas elämä kaikissa ikävaiheissa? Ilmastonmuutos, kestävä kehitys, pakolaisuus, eriarvoistuminen ja työttömyys tulevat vastaan kaikilla tasoilla, paikallisesti ja globaalisti.
Olen tehnyt elämäntyöni kulttuurin ja median parissa, ja viimeiset vuodet mielenterveystyössä. Uskon, että kokemus merkityksellisyydestä auttaa meitä rakentamaan omaa ja ympäristömme hyvinvointia.
Työväenliike on ollut alun perin rauhanliike. Se on ajanut oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Se on parantanut tavallisten ihmisten elinoloja ja luonut hyvinvointivaltion. Mitkä tekijät lisäävät nyt kaikkien ihmisten hyvinvointia ja selviämistä?
Rauhanliikettä tarvitaan. Ekologista liikettä tarvitaan. Työväenliike vastustaa eriarvoistumista ja puolustaa kestävää kehitystä. Se tukee kulttuuria, luovuutta ja sivistystä, ja ennen kaikkea, se antaa kokemuksen merkityksellisyydestä ja osallisuudesta.
Nostetaan tämän ajan työväenliikkeen lippu liehumaan!